Personeel uitleg Halal

 

                                                               Di Agnello Products

 

                                          Ambachtelijke Lamsvleesspecialiteiten   

 

Van Rookworst voor Anna, naar Halal SPEK voor Mehmet!
Begeleidend handboekje ten behoeve van het personeel, die als zodanig betrokken zijn bij het vervaardigen van de Halal producten, bij de fa:

Vleeswarenfabriek………

Straat………

Postcode en Plaatsnaam………..

De afgelopen jaren is het in Nederland en Europa steeds duidelijker geworden, dat het aantal mensen die de islam aanhangen groter en groter wordt. Daarnaast vergrijst de Autochtone Nederlander in sneltrein tempo en zo wordt het langzaam maar zeker duidelijk dat hier en daar het roer enigszins om moet, om bedrijfsmatig te kunnen overleven. Zo hebben de grotere supermarktorganisaties tegenwoordig vleeswaren en vers vlees voor de Islamistische inwoners in Nederland. Slachterijen slachten tegenwoordig standaard op de Halal wijze en de Moskee begint een gewoon gebouw te worden in de stad en hoort er al bij. Bedrijven die het inschattingsvermogen hebben om mee te liften op de meer en meer veranderende situatie, zullen daar zeker de vruchten van plukken.

Wat is Halal en waar gaat het over?

De islam kent haar regels ten aanzien van het gebruik van voedsel, of het juist niet gebruiken daarvan. Dit is geen uitzondering, daar het Hindoe geloof ook haat verboden voedsel bronnen heeft, met een eigen specifieke uitleg. En wij Europeanen hebben zo onze voorkeur of weerzin in eetgewoontes. Bij de islam zijn deze regels vanuit het geloof ontstaan en hebben een duidelijke achterliggende gedachte. Wat vaak een behoorlijk misverstand is, is dat de gebruiken bedoeld zijn vanuit respect en hygiëne. Halal slachten is een voorbeeld waarin soms misverstanden te zien zijn en zo is er een rotsvast geloof dat Halal slachten onverdoofd dient te gebeuren. Halal slachten kan voor veel moslims en islamieten ook verdoofd gebeuren, maar men dient wel het respect en de zuiverheid van het slachten in acht te nemen.

Alle als wettig gedefinieerde landdieren dienen te worden geslacht met inachtneming van de voorschriften die zijn opgenomen en uitgewerkt in een regelgeving,  tezamen met de volgende eisen:

*De persoon, die het slachten uitvoert, moet moslim zijn, mentaal gezond en bekend zijn met  de islamitische slachtprocedures. *Het te slachten     dier dient wettig te zijn volgens de islamitische wet. *Het te slachten dier moet in leven zijn of geacht te leven op het moment van slachten.

*Onmiddellijk voorafgaand aan de slacht van elk individueel dier moet de uitdrukking “Bismillah” (in de naam van Allah) worden ingeroepen.

*Verder zijn er nog voorschriften over het materiaal.

Zoals eerder gezegd, staat hier ook in de voorschriften dat het te slachten dier nog moet leven en dat doen wij ook in onze slachtprocedure, daar het te slachten dier moet leegbloeden. Maar er is geen enkel probleem om het dier eerst te verdoven, net als in onze eigen slachtprocedure.

Alle voedsel moet worden bereid, verwerkt, verpakt, vervoerd en opgeslagen op een zodanige wijze dat het voldoet aan de islamitische regels en eisen van het Halal gebeuren.

Het woordje “Halal” betekend Wettig voedsel.

Halal slachten betekend veel meer dan wij vaak weten en zo is bij de islamieten belangrijk dat men excuses maakt tegenover het te slachten dier. Men vraagt excuus omdat wij het slachten om onszelf te voeden, maar de islam verlangt wel respect tegenover het te slachten dier. De islam staat niet afwijzend tegenover het slachten voor onze consumptie, maar wil wel dat we ons beseffen dat we een dier dood maken voor ons levensonderhoud. Het doorsnijden van de nek, bij het nog levende dier is bedoeld uit hygiënisch oogpunt. Wij doen feitelijk hetzelfde, alleen weten de meeste mensen dit niet, maar een slachtdier mag niet dood zijn, want het hart moet nog kloppen, zodat al het bloed uit het slachtdier weg is. Dit gebeurd onder verdoving en merkt het dier niet en zo zou er ook vanuit het Islamistische geloof geslacht mogen worden. Maar zowel het Halal slachten als ons slachten gebeurt levend en vanuit hygiënisch oogpunt, daar bloed ervoor zorgt dat het geslachte dier snel wegrot, vandaar dat het bloed eruit moet. Ook is er vanuit de Bijbel, maar ook in de  Koran bloed van dieren ter sprake geweest, tijdens het offeren, maar ook toen het Joodse volk in Egypte dwangarbeid verrichte en God ingreep en de Joden de deurposten met bloed van een lam moesten insmeren. Ook is er in het christendom veel te doen over bloed en wel het laatste avondmaal van Jezus, toen hij zei: “Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen zal worden vergoten.” Dus het laten leegbloeden van een slachtdier heeft meerdere achtergronden, maar zeker belangrijk is de hygiënische reden. Zeker is wel, het Islamistische geloof verbied zo wie zo het gebruik van het bloed van een slachtdier en zo zal deze echt moeten leeg bloeden Wanneer het dier toch eerst dood gaat ( hartaanval of anders ) dan mag deze niet meer gegeten worden en is niet meer Halal waardig volgens de wetgeving.

 

De term Halal wordt gebruikt voor voedingsmiddelen die als wettig worden gedefinieerd. Met uitzondering van de volgende voedselbronnen, inclusief hun producten en afgeleiden, zijn onder de Islamistische wet alle overige voedselbronnen wettig:

(A) Varkens en wilde zwijnen.

(B) Honden, slangen en apen.

(C) Vleesetende dieren met klauwen en hoek slagtanden, zoals leeuwen, tijgers, beren en andere soortgelijke dieren.

(D) Roofvogels met klauwen, zoals adelaars, gieren, en andere soortgelijke vogels.

(E) Ongedierte zoals ratten, duizendpoten, schorpioenen en andere soortgelijke dieren.

(F) Dieren die de islam verbiedt om te doden zoals de mier, de bij en de specht(vogel).

(G) Dieren die in het algemeen als weerzinwekkend worden betiteld zoals luizen, vliegen, maden en andere soortgelijke dieren.

(H) Dieren die zowel op land als in het water leven zoals kikkers, krokodillen en andere soortgelijke dieren.

(I) muildieren en gedomesticeerde ezels.

( J ) Alle giftige en gevaarlijke waterdieren.

(K) Alle overige dieren die niet worden geslacht volgens de islamitische wet.

(L) Bloed.

Er zijn verschillende stromingen binnen de islam. Dit gegeven kan leiden tot een verschil in interpretatie en de definitie van halal. Dit wordt ook erkend door de Codex Alimentarius Commissie. Ondanks dit gegeven moeten certificaten die worden uitgegeven door of namens de religieuze autoriteiten van het land van uitvoer, in beginsel worden aanvaard door het importerende land, behalve wanneer deze laatste gefundeerd kan motiveren waarom zij kiest voor afwijkende specifiekere eisen aan het geïmporteerde product.

Halal voedsel betekent voedsel toegestaan krachtens de Islamitische wet en komt tegemoet aan de volgende voorwaarden:

Bestaat niet uit of bevat niets van hetgeen dat wordt beschouwd als onwettig volgens de islamitische wet; *Is niet bewerkt, verwerkt, vervoerd of opgeslagen met behulp van een apparaat, toepassing of voorziening welke onwettig is volgens de islamitische wet *Is tijdens de bereiding, verwerking, transport of opslag, niet in direct contact geweest (heeft niet in contact gestaan) met voedsel dat niet beantwoord aan de Halal wetgeving *Op voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om elk contact tussen halal en niet Halal voedsel te voorkomen kan halal voedsel worden verwerkt of opgeslagen in verschillende of afgeschermde ruimte waar ook niet  halal voedsel wordt geproduceerd; Voor een Halal productie kan worden gedaan, zal er eerst een grondige reiniging aan voorafgaan van apparatuur en de ruimte, om te voorkomen dat er onwettige producten in het © 2012 – Di Agnello Products B.V. – Alle rechten voorbehouden Halal product terecht komt. Maar ook tijdens het verwerken, transport en opslag van halal voedsel moeten ook ruimtes, apparatuur, vervoersmiddelen, verpakkingsmachines, snijmachines, etc, waar ook niet Halal voedsel mee is geproduceerd, verwerkt, getransporteerd of opgeslagen, worden gereinigd. Deze reiniging dient te beantwoorden aan de eisen die Islam stelt aan het hygiënisch schoonmaken.

Waar we op moeten letten bij de Halal productie.

  • Wij gebruiken uitsluitend Halal vlees om onze vleeswaren van te produceren.
  • Wij produceren uitsluitend conform de richtlijnen van zowel de Islam als ook verantwoorde hygiënische omstandigheden. Deze richtlijnen zijn bij ons wel bekend, daar wij hiermee werken, in bijvoorbeeld het HACCP gebeuren, maar ook onder andere hygiënische normen. Hygiënisch werken is ten alle tijden belangrijk, daar het één en ander anders ten koste gaat van de volksgezondheid.
  • Wij gebruiken geen grondstoffen, toevoegingen en verpakkingen die onverenigbaar zijn met de uitgangspunten van zowel de Islam als ook de gangbare hygiëneregels.
  • Op het verpakte eindproduct moet een sticker zitten met de ingrediënten lijst, zodat de consument of de afnemer weet waaruit het product bestaat. Ook zal er op de sticker het Halal teken zichtbaar aanwezig moeten zijn, zodat consument of afnemer weet dat het hier een Halal product betreft.     Een korte samenvatting van het geheel: Halal slachten is een excuus maken naar het slachtdier en Allah aanroepen. Halal werken, betekend dat wij er voor zorgen dat Halal vlees niet in aanraking komt met niet Halal vlees. Halal productie is heel secuur de apparatuur reinigen en de werkomgeving, wederom om te voorkomen dat het Halal vlees in aanraking komt met niet Halal vlees. Halal eindproduct wederom in een gescheiden gedeelte opslaan. Verder is de hygiëne belangrijk bij Halal, maar een goed bedrijf anno 2012 werkt met de uiterste hygiënische normen in Nederland.
Nog korter gezegd: Respect voor het slachtdier, hygiëne en respect voor elkaars geloof!
Wij hoeven geen van allen het Islamitische geloof aan te nemen of als waarheid te ervaren, maar wij mogen wel respect hebben voor de zienswijze van het Islamitische geloof, net zoals wij hopen en verwachten dat een Islamiet dit ook doet met mijn geloof en achtergronden. Wanneer de planningen van het bedrijf het toelaten is Halal productie, aan het begin van de dag, met nog schone apparatuur het meest voor de hand liggend. Op deze manier zijn er minder en soms extra handelingen, niet van toepassing en kan alles naar behoren geproduceerd worden, zonder tussentijds de hele fabriek te moeten reinigen.
Wie weet gaan er heel wat van deze lammetjes bij ons, in het lamsspek en in de lamsham!

 

© 2017 – Drs. Wouter Verbree – Alle rechten voorbehouden

woutverbree.nl download